koszyk 0

Koszyk

0 PLN

Koszyk jest pusty

Zapisz się do newslettera i łap comiesięczne okazje  KTM Deals!

Język:

Waluta:

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ktm.info

Spis treści


 

 1. § 1 Definicje
 2. § 2 Warunki ogólne
 3. § 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
 4. § 4 Prawo do odstąpienia od umowy
 5. § 5 Rękojmia
 6. § 6 Postanowienia końcowe


§ 1 Definicje

 

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w zamówieniu.
 3. Koszyk – lista towarów sporządzona w oparciu o wybór Kupującego spośród towarów udostępnionych na stronie internetowej sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym, kiedy nie jest to  związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową. 
 5. Przedsiębiorca-Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lecz gdy dokonywanie zakupów nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin sklepu internetowego – oznacza niniejszy regulamin.
 7. Sprzedawca – oznacza spółkę Wicher Sp. z. o.o. Sp. k, ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, NIP: 6772419765 REGON: 367248655
 8. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie ktm.info
 9. Towar – oznacza wszelkie produkty przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Kupującym a Sprzedawcą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Właściciel Sklepu Internetowego – oznacza spółkę Wicher Sp. z. o.o. Sp. k, ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, NIP: 6772419765 REGON: 367248655

 

§ 2 Warunki ogólne
 

 1. Umowa między Sprzedawcą, a Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania towaru znajduje się pod adresem KTM Kraków ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie lub w euro oraz są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 6. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dokonującemu zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem ktm.info poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox wersja 87.0 lub nowsza, Opera wersja 75.0 lub nowsza, Chrome wersja 89.0 lub nowsza, Safari wersja 14 lub nowsza.

 

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
 

 1. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem czasu, kiedy Sklep Internetowy jest niedostępny z przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Sprzedawcy.
 2. Przez złożenia zamówienia rozumie się umieszczenie przez Kupującego wybranych towarów w koszyku, a następnie przejście do płatności poprzez użycie przycisku „zamówienie”. Przejście do panelu płatności możliwe będzie po wybraniu jednej z następujących opcji: 
  a) zaloguj się 
  b) zarejestruj konto 
  c) zakupy bez rejestracji 
  i kolejno po zalogowaniu do konta klienta/dokonaniu rejestracji/ podaniu podstawowych danych umożliwiających realizację zamówienia
 3. Dokonanie płatności będzie możliwe po wybraniu jednej z dostępnych metod płatności : przelewem (za pośrednictwem banku bądź platformy umożliwiającej dokonywanie szybkich przelewów – Przelewy24), kartą kredytową, płatność za pobraniem przy dostawie towaru, płatność na miejscu w sklepie stacjonarnym przy wyborze możliwości osobistego odbioru towaru. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź płatności przy odbiorze własnym Klient może zostać poproszony o dokonanie przedpłaty na konto Sprzedawcy. O tym fakcie zostanie powiadomiony mailowo bądź telefonicznie.
 5. Dostawa jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem dostępnym tutaj: CENNIK DOSTAW
 6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez sklep złożenia zamówienia. Kupujący otrzyma potwierdzenie drogą mailową w formie informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje numer pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Klienta.
 8. Przygotowanie paczki oraz wysyłka zamówionego towaru następuje w terminie:
  a) 24h od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, jeśli towar dostępny jest w lokalnym magazynie i będzie oznaczony jako „Dostępny”. Wysyłka następuje w dni robocze.;
  b) 3 – 7 dni roboczych jeśli towar znajduje się na magazynie zewnętrznym i będzie oznaczony „DOSTĘPNY w 3-7 dni” od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia.
 9. W przypadku braku towaru w magazynie lokalnym bądź zewnętrznym, Klient otrzyma mailową lub telefoniczną informację o nowym przewidywanym terminie wysyłki zamówionego produktu. W przypadku braku akceptacji wskazanego przez Sprzedawcę terminu zamówienie zostanie anulowane.
 10. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki z jakiejkolwiek przyczyny, Klient otrzyma niezwłocznie informację mailowo bądź telefonicznie ze wskazaniem nowego terminu wysyłki towaru.
 11. W przypadku zakupu kilku towarów, gdyby jedna z pozycji była w danym momencie dostępna na magazynie lokalnym, a druga na magazynie zewnętrznym, Klient może potwierdzić, że akceptuje dłuższy termin i oczekuje na całość zamówienia jedną przesyłką lub zaakceptować wysyłkę w częściach poprzez wybranie właściwej opcji podczas składania zamówienia poprzez oznaczenie „realizacja całościowa” lub realizacja częściowa”.
 12. Jeśli Kupujący zdecyduje się odebrać zamówiony towar osobiście, Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową o terminie w którym przygotowany towar będzie gotowy do odbioru.
 13. Zamówienie jest automatycznie anulowane jeżeli po dokonaniu zamówienia ale przed wysyłką zamówionych produktów klient zrezygnuje z zamówienia. O anulowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą mailową bądź telefoniczną.
 14. Zamówienie zostanie anulowane również w sytuacji w której Kupujący poda w formularzu zamówienia niepełne lub nieprawdziwe dane adresowe lub kontaktowe. W takiej sytuacji zamówienie zostanie anulowane po uprzedniej próbie kontaktu z Kupującym drogą mailową bądź telefoniczną celem ustalenia prawidłowych danych.
   
§ 4  Prawo do odstąpienia od umowy
 
 1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, a także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania towaru.
 2. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem formularza zwrotu (tutaj).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Kupujący ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany produkt musi znajdować się w stanie nienaruszonym. 
 5. Kupujący odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego wraz ze zwracanym towarem zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili fizycznego otrzymania zwracanego towaru.
 
§ 5 Rękojmia
 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru wolnego od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać złożone zgodnie z procedurą opisaną w zakładce reklamacje (tutaj). Poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego zdecydowanie przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący życzy sobie w pierwszej kolejności: usunięcia wady czy wymiany towaru na nowy.
 6. O negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową, wskazując podstawę jej nieuznania.
 7. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kupujący może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 8. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego. Regulamin nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowany, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Z ważnych przyczyn regulamin może zostać zmieniony. W przypadku zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeśli został powiadomiony o zamianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W innym przypadku zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupującego przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie ktm.info
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco

Proszę zaakceptować warunki korzystania z newsletter.